CD & DVD & BLU RAY Производство.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ на МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР, България

GOLD MEDAL of International Fair Plovdiv, Bulgaria

High Quality CD and DVD Replication and Duplication, with High Resolution Offset Printing

НОВО >>> NEW >>>

Вече и USB запис и персонализация на вашите музикални произведения!
Now USB recording and personalization of your music!

Производството / Репликирането на оптични дискове се състои от следните процеси:
>>> Създаване на Гласмастер-Матрица върху стъкло
>>> Изработване на никелов Стампер от Гласмастера
>>>Инжекционно щанцоване на поликарбонатов диск чрез/от Стампера.
>>> Метализация и Лакиране на оптичния диск.

Конкурентни цени — Кратки Срокове — Безкомпромисно Качество — Гарантирани Доставки

Ние Ви предлагаме:

 • изготвяне на Матрица и матричен запис върху оптичния носител;
 • висококачествен пълноцветен печат върху диска;
 • изготвяне на безплатен проект за това как да изглежда печатът върху Вашият Диск;
 • възможност за идивидуална опаковка;
 • възможност за запис на музика, филми, софтуер, презентации и други;
 • възможност за защита от копиране на записът;
 • възможност за изработка на оптични носители с различен размер;
 • възможност за изработка на CD-R и DVD-R с Ваше фирмено лого;
 • възможност за изработка на Комбиниран диск – софтуер и музика.

Production / Replication of optical disks consists of the following processes:
>>> Creating Glass-Matrix on glass
>>> Manufacture of Nickel Stamper from Glassmaster
>>> Injection molding of polycarbonate disk by / by Stamper.
>>> Metallization and Varnishing of the optical disc.

Competitive Prices — Short Term — Uncompromising Quality — Guaranteed Shipping

We offer you:

 • preparation of the Matrix and matrix recording on the optical media;
 • high quality full color printing on the disc;
 • preparing a free project on how to print on your Drive;
 • possibility for individual packaging;
 • recording of music, movies, software, presentations and more;
 • copy protection of the recording;
 • possibility of making optical media of different size;
 • possibility to produce CD-R and DVD-R with your company logo;
 • possibility of making a Combined Disk – software and music.

22.03.2020 г. — ВАЖНА НОВИНА:
Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Вече НЕ се вадят Удосоверения о

Притежателите на права при музикалните произведения могат да се разделят на две групи: Притежатели на авторско право и Притежатели на сродни права

Какви са правата на Композитора:

 1. възпроизвеждането на музикалното произведение;
 2. разпространение на музикалното произведение (на оригинала или на екземпляри от него)
 3. публично представяне и изпълнение на музикалното произведение;преработка на музикалното произведение;
 4. излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел;внос и износ екземпляри от произведението

Какви са правата на артистите-изпълнители:

 1. излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство, звукозаписването, възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители и тяхното разпространение;
 2. публично изпълнение, излъчването по безжичен път предаване чрез кабел или друго техническо средство на тези записи;
 3. предлагането по електронен път на записаното изпълнение или част от него;
 4. внос и износ на екземпляри от записа с изпълнението

Какви са правата на продуцента:

 1. възпроизвеждането на звукозаписаразпространение на звукозаписа;
 2. внос и износ на екземпляри от звукозаписа;публично изпълнение;
 3. излъчването по безжичен път предаване чрез кабел или друго техническо средство на звукозаписа;предлагане на звукозаписа по електронен път

Какви са правата на музикалният издател:

 1. право на запис;
 2. право на изпълнение, копиране;включване на произведението в ново, различно произведение