International Children’s Football FORUMs “CHAMPION of CHAMPIONS”

Удоволствие е за нас, да Ви представим Детските Международни Форуми и Турнири по футбол “ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ”.

Верига от ДЕТСКИ Форуми и Фестивали, който те завладяват, който те оставя без дъх, една Верига Турнири, където ДЕЦАТА СЕ РАДВАТ И СТРАХОТНО ЗАБАВЛЯВАТ, а С ТЯХ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, А КАКВО ПО-ХУБАВО от това, да виждаш Усмивки по детските лица!!!!!

Ние като Организатори, заедно с Общините на различните части на България и Сърбия и лично Кметовете на градовете, където се провеждат Детските Форуми и Фестивали “CHAMPION OF CHAMPIONS”, си даваме ясна представа, каква Чест и Отговорност са тези Детски Футболни Форуми, както към спорта и футбола, така и към самите деца и техните родители и треньори.


Най-известните ютубъри Павел Колев и Ицака с над 700 000 последователи и техния отбор от Звезди FC ИГРАЧИ, бяха специални гости на детския форум в гр. Златоград през Юни 2019 г. малко е да се каже, че беше незабравимо и уникално изживяване за всички деца!!!

Децата на Европейския гранд ФК “ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА”-Белград, бяха СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ на Детския Футболен Форум през 2019…едни незабравими мачове и срещи за всички деца!!!

Нека доставим удоволствие на децата да се почувстват като истински футболни звезди,

Нека ги научим на дисциплина и себеотдаване в името на отбора и победата,

 Нека ги научим на уважение към противника и респект към съдия, треньор и публика…..

Международните Детски Футболни Форуми по футбол за деца – ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ стават все повече популярни, със своята страхотна атмосфера, със своята професионална организация, със своята некомерсиализация, за разлика от всички други Турнири за Деца, и не на последно място със своята искреност и насоченост изцяло към децата и техните футболни желания и мечти!!!

Силно се надяваме, че всички тези наши усилия, ще доведат след себе си до огромни ползи за детско-юношеския футбол и спорта, като цяло, сред подрастващите, и ще покаже, че огромните усилия на всички да направиме този Турнир, Верига от Детски Турнири из цяла България, най-голям и значим за Югоизточна Европа, не са напразни и че Децата, Футбола и Спорта имат бъдеще… и в тази дългосрочна програма и в това бъдеще нека всички да бъдем заедно.

И през тази 2020 година, ще се проведе за СЕДМИ ПОРЕДЕН ПЪТ Детския турнир по Футбол “CHAMPION OF CHAMPIONS” в гр. Златоград-България. Детския Турнир ще се проведе от 19 до 23 ЮНИ, като ще събере отново изявени детски футболни отбори и детски Академии от цяла България. Към Детския Турнир по футбол проявиха желание, Детските Школи на такива грандове във футбола като АТЛЕТИКО-Мадрид, Еспаньол-Барселона, ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА-Белград, ХАМБУРГЕР-Германия, МЮНХЕН 1860-Германия и други.

И през тази година 2019 се надяваме Детските турнири по Футбол CHAMPION OF CHAMPIONS … да излъчат много детски Шампион на Шампионите и най-вече тези Детски Турнири, да се превърнат за ПЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ в един незабравим празник за децата и те да се почувстват като истински футболни звезди.

Горещо се надяваме на една незабравима година с Веригата от Международни Форуми и Фестивали „ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ 2020“.

Подкрепете тази прекрасен детски проект „ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ 2020“.

КОЙ ДЕТСКИ СЪБИТИЯ ПОДКРЕПЯМЕ И ОРГАНИЗИРАМЕ през 2020 г.?

International Football Tournament for Children and Youth ATRIM SUPERSTARS CUP гр. ПЛОВДИВ -България >>> 30 Януари – 1 Март 2020г. за Деца родени през 2008, 2009. 2010, 2011 и 2012 г. 

International Children’s Football Forum CHAMPION OF CHAMPIONS, гр. ЗЛАТОГРАД – България за 7-ми пореден път >>> 17 – 21 ЮНИ 2020г. за Деца родени през 2008, 2009. 2010-2011г. 

International Football Tournament For Children CHAMPION OF CHAMPIONS ALL STAR, гр. СОФИЯ – България >>> 10 – 14 АВГУСТ 2020г. за Деца родени през 2009, 2010. 2011г. 

International Children’s Football Festival TRYAVNA CHAMPIONSHIP, гр. ТРЯВНА – България за 2-ри пореден път >>> 17 – 21 АВГУСТ 2020г. за Деца родени през 2007, 2008, 2009. 2010, 2011, 2012г. 

———————————————————————————————————

Резултат с изображение за „britannica flag“

Let pleasure to the children to feel like a real football stars…

Let them learn discipline and dedication in the name of the team and victory…

Let them learn to respect the opponent and respect for the referee, coach and public …

It is a pleasure for us to introduce you to the International Children’s Football FORUMs “CHAMPION of CHAMPIONS”. Chain of CHILDREN Forums and Festivals that Conquer You, Breathless, a Chain of Tournaments where CHILDREN ENJOY and have great fun, and with them and their parents, and what better than seeing Kids Smiles !!!!!

We as Organizers, together with the Municipalities of different parts of Bulgaria, Serbia and personally the Mayors of the Towns, where the CHAMPIONS CHAMPIONS CHILDREN’S CHAMPIONSHIPS are held, give us a clear idea of ​​the Honor and Responsibility of these Children’s Tournaments, both to sport and football the children themselves and their parents and coaches.

The most famous YouTube Pavel Kolev and Itsaka, with over 700,000 followers and their team of FC PLAYERS Stars, were special guests at the children’s forum in Zlatograd in June 2019. children !!!

The children of the European Grand Prix FC “RED STAR” – Belgrade, were SPECIAL GUESTS at the Children’s Football Forum in 2019 … unforgettable matches and meetings for all children !!!

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS FOR CHILDREN’S FOOTBALL CHAMPIONSHIPS are becoming more and more popular with their great atmosphere, their professional organization, their non-commercialization, unlike all other Children’s Tournaments and last but not least their sincerity and focus entirely on children and their football wishes and dreams !!!

We strongly hope that all of these efforts will bring enormous benefits to children’s youth and sport as a whole among adolescents and will show that the enormous efforts of all of us to make this Tournament, all over Bulgaria, the largest and most significant for Southeastern Europe, are not in vain and that Children, Football and Sports have a future … and in this long-term program and in this future let us all be together.

And in this year 2020, the CHAMPION OF CHAMPIONS CHILDREN OF CHAMPIONS CHILDREN’S CHAMPIONS CHILDREN’S CHAMPIONS in Zlatograd-Bulgaria will be held for the sixth round. The Children’s Tournament will take place from 19th to 23th of June and will bring together renowned children’s football teams and children’s academies from all over Bulgaria. The Children’s Soccer Tournament showed a desire, the Children’s Schools of such football as ATLETYKO Madrid, ESPANOL Barcelona, ​​CROATIAN STAR Belgrade, HAMBURGER Germany, MUNICH 1860 Munich and others.

And this year 2020, we hope CHAMPION OF CHAMPIONS CHILDREN’S CHAMPIONS CHAMPIONS … will have a lot of children’s Champion Champions, and especially these Children’s Tournaments, to become SEVEN YEAR for an unforgettable holiday for the kids and for them to feel as real football stars.

We hope for an unforgettable year with the CHAMPION CHAMPIONS CHAMPIONS 2020 International Tournament Series.

Support this wonderful children’s project “CHAMPIONS CHAMPIONS 2019”.

Support this wonderful children’s project “CHAMPION OF CHAMPIONS 2020”.

Which children’s events do we support and organize in 2020?

International Football Tournament for Children and Youth ATRIM SUPERSTARS CUP PLOVDIV – BULGARIA >>> 30 january – 1 March 2020 for kids born: 2008, 2009. 2010, 2011 и 2012

International Children’s Football Forum CHAMPION OF CHAMPIONS, ZLATOGRAD _ BULGARIA for 7-th time the row >>> 17 – 21 JUNE 2020 for kids born: 2008, 2009. 2010-2011

International Football Tournament For Children CHAMPION OF CHAMPIONS ALL STAR, SOFIA – BULGARIA >>> 10 – 14 AUGUST 2020 for kids born: 2009, 2010. 2011г. 

International Children’s Football Festival TRYAVNA CHAMPIONSHIP, TRYAVNA – BULGARIA >>> 17 – 21 AUGUST 2020 for kids born: 2007, 2008, 2009. 2010, 2011, 2012 for 2-nd time the row

Рекламна стена на Международния Детски Футболен Форум CHAMPION OF CHAMPIONS , гр. ЗЛАТОГРАД 2019

Advertising wall of the International Children’s Football Forum CHAMPION OF CHAMPIONS, ZLATOGRAD _ BULGARIA 2019

Рекламна стена на Международния Детски Футболен Фестивал TRYAVNA CHAMPIONSHIP, гр. Трявна, 17-20 АВГУСТ 2020
Advertising wall of the International Children’s Football Festival TRYAVNA CHAMPIONSHIP, TRYAVNA – BULGARIA >>> 17 – 21 AUGUST 2020

Рекламна стена на Международния Детски Футболен Турнир DUPNITSA CUP, гр. Дупница, 11-27 СЕПТЕМВРИ 2020
Advertising wall of the International Children’s Football Tournament DUPNITSA CUP , DUPNITSA – BULGARIA >>> 11 – 27 SEPTEMBER 2020

Междуучилищен Футболен Турнир ФК Играчи, гр. Пловдив, Декември 2019

Inter-school Football Tournament FC Players, PLOVDIV – BULGARIA , December 2019